Skip to main content

Razvoj storitev ob poteh

Operacija »Razvoj storitev ob poteh«

Akronim: POTI

TIC Moravske Toplice je dne 12.1.2021 oddal vlogo na javni razpis Las Goričko 2020, sklad EKSRP, z nazivom operacije »Razvoj storitev ob poteh«. S strani Upravnega odbora LAS Goričko 2020 je bila operacija potrjena, dne 12.4.2021. Potrditev o odobritvi oz. potrditvi pravice do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije (ARSKTRP) je bila prejeta dne 16.12.2021 v skupni višini odobrenih sredstev 167.386,02 EUR (85 % vrednosti celotne operacije).

Vodilni partner operacije:
TIC MORAVSKE TOPLICE
Kranjčeva 3
9226 Moravske Toplice

Partnerji operacije:

  • P1: PANON galerija vin, Metod Gutman
  • P2: DRUŠTVO TABORNIKOV ROD VESELI VETER
  • P3: SKUPINA VRTOVI PANONSKI, z.o.o., Zelena točka
  • P4: MEDENE ZGODBE, čebelarstvo, storitve, proizvodnja in trženje, Mojca Anzeljc s.p.
  • P5: KS Ratkovci
  • P6: Center za razvoj trajnostne družbe z.o.o., Naša bauta
  • P7: Igor Camplin – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
  • P8: Tomaž Gregorec – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Tematsko področje ukrepanja
Ustvarjanje novih delovnih mest

Ukrep po SLR
Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov Specifični cilji Spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjanje dodatnega vira prihodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev

 

Obdobje izvajanja operacije: 1.5.2021 do 31.12.2022 I. faza, do 31.5.2023 II. faza

Namen:
Projekt je nastal iz potrebe, da se označi in okrepi ponudba ob Evropski kulturni poti Sv. Martina, ki ima vsako leto več obiskovalcev, a ponudba ne sledi obisku. Ob tem se v prostoru umeščajo nove evropske poti, kot so Evropske kulturne poti Reformacije, Eurovelo 13 in Evropska pešpot 7. Projekt omogoča razvoj in izvajanje vsebin ter spodbuja k oblikovanju novih projektov za razvoj ponudbe ob Kulturni poti sv. Martina, Poteh Reformacije, Eurovelo 13, Evropski pešpoti E-7 in navezujočih se poteh. Gre za poslovno priložnost za ponudnike ob poteh, ki ponujajo hrano, namestitvene kapacitete, tradicionalne izdelke, spominke, itd. S povezovanjem ponudbe bo projekt pripomogel k ohranjanju tradicije kmetovanja, vinogradništva, tradicionalne in umetnostne obrti, pestrosti naravnega okolja ter k spodbujanju zasaditve tradicionalnih ‘lugašev’ z tradicionalnimi in ekološkimi sortami vinske trte. Predstavitev razvoja biološkega vinogradništva, možnosti predelave grozdja in uporabe
vinske trte ter medu kot naravnega zdravila, pa spodbuja k nadaljnjemu razvoju produktov podeželja ob poteh.

Cilji operacije:
S pomočjo projekta se želi spodbuditi ponudbo in povpraševanje po lokalni hrani, spodbuditi zero west ponudbo in povpraševanje ter animirati prebivalce za preživljanje prostega časa v naravi, ki ga bo dopolnjen in obnovljen informacijski in usmerjevalni sistem omogočil ter odprl poti, predvsem Pot sv. Martina, Pot reformacije, Eurovelo 13 in E in točke preživljanja prostega časa (razvoj gostom prijazne točke). Skozi projekt se želimo obogatiti, z novim znanjem in vedenjem ter le-to predati potrošnikom, obiskovalcem in turistom. Lastnike vinogradov želimo spodbuditi k temu, da ne opuščajo vinograde in razmislijo o alternativnih možnostih (samorodnice, izdelki iz grozdja, vinska trta kot zdravilo, izdelki iz lesa trte..). Prva tako želimo opozoriti na pomen čebele v kmetijstvu ter povezati lokalno ponudbo preko portala in okrepiti prodajo lokalnih izdelkov. Z razvojem ponudbe ob kulturni poti sv. Martina, Poti reformacije, Eurovelo 13 v navezavi z obstoječimi potmi omogočiti razvoj obstoječih in novih storitev.

Aktivnosti projekta:

  • Izboljšan informacijski in usmerjevalni sistem o tematskih poteh/poti in turistična
   ponudba
  • Vzpostavitev temeljev za razvoj sonaravnega vinogradništva
  • Vzpostavitev servisa ob poteh
  • Povezovanje lokalne ponudbe, trženje in vključevanje v turistično ponudbo

Pričakovani rezultati:

 • Evidentirani in povezani produkti in storitve, ki bodo temeljili na povezovanju naravnih,
  kulturnih, zgodovinskih ali kulinaričnih prednosti območja.
 • Izobraževalni in posvetovalni dogodki za vinogradnike
 • Razvoj zero west ponudbe
 • Testno naročanje hrane iz lokacij vključenih ponudnikov turističnih nastanitvenih
  kapacitet

Celotna vrednost operacije v EUR: 242.973,53 EUR
Znesek sofinanciranja v EUR: 167.386,02 EUR

Opis projekta:

Projekt je nastal iz potrebe, da se označi in okrepi ponudba ob Evropski kulturni poti Sv. Martina, ki ima vsako leto več obiskovalcev, a ponudba ne sledi obisku. Ob tem se v prostoru umeščajo nove evropske poti, kot so Evropske kulturne poti Reformacije, Eurovelo 13 in Evropska pešpot 7. Projekt omogoča razvoj in izvajanje vsebin ter spodbuja k oblikovanju novih projektov za razvoj ponudbe ob Kulturni poti sv. Martina, Poteh Reformacije, Eurovelo 13, Evropski pešpoti E-7 in navezujočih se poteh. Gre za poslovno priložnost za ponudnike ob poteh, ki ponujajo hrano, namestitvene kapacitete, tradicionalne izdelke, spominke, itd.

S povezovanjem ponudbe bo projekt pripomogel k ohranjanju tradicije kmetovanja, vinogradništva, tradicionalne in umetnostne obrti, pestrosti naravnega okolja ter k spodbujanju zasaditve tradicionalnih ‘lugašev’ z tradicionalnimi in ekološkimi sortami vinske trte. Predstavitev razvoja biološkega vinogradništva, možnosti predelave grozdja in uporabe vinske trte ter medu kot naravnega zdravila, pa spodbuja k nadaljnjemu razvoju produktov podeželja ob poteh.

V okviru projekta smo preuredili čebelnjak za potrebe apiterapije, povečali medovit vrt, nad vrtino, kjer pridobivamo vodo za zalivanje pa smo postavili tradicionalen vodnjak, značilen za Prekmurje. Obiskovalci lsi lahko odpočijejo v senci brajde, ki smo jo postavili v okviru projekta.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Program podeželja
LAS Goričko 2020

Medene Zgodbe Bel Logotip

MEDENE ZGODBE

Mojca Anzeljc s.p.
Suhi Vrh 49
9208 Fokovci
Slovenija

T: 041 946 190
E: info@medene-zgodbe.si

© Medene Zgodbe 2023