Skip to main content

Čebelarska kmetija Anzeljc sodeluje v partnerskem konzorciju, ki je bil meseca februarja 2022 uspešen pri prijavi projektnega predloga z naslovom: Velnes na kmetiji na 3. javnem razpisu za podukrep 16.9. Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost ter izobraževanjem o okolju in hrani. Vodilni partner projekta je Vidov brejg, Tatjana Buzeti, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v projektu pa sodelujejo še naslednji projektni partnerji: Zdravstveni dom Murska Sobota, Ozara Slovenija, Edita Časar, sobodajalka in Center za zdravje in razvoj Murska Sobota.

Mnoge analize in že izvedeni projekti v lokalnem okolju so pokazali, da je pomembno vplivati na vse dejavnike tveganja in determinante zdravja, da se zdravje populacije izboljša. S staranjem populacije, porastom kroničnih bolezni in težav v duševnem zdravju je potreba po zdravstvenih storitvah vse večja, v ospredje pa prihaja vse bolj pomen preventive in krepitve zdravja ter zdrav življenjski slog. S krepitvijo človekovih pravic in socialne vključenosti invalidov ter drugih ranljivih skupin raste potreba po delovni terapiji in rehabilitaciji za te skupine. Velnes ponudba na kmetijah v naravi z uporabo potencialov naravnega okolja lahko pomembno dvigne dodano vrednost programom in storitvam in prispeva k novim zelenim delovnim mestom.

Novi velnes produkti na kmetijah pa ne bodo prispevali samo k diverzifikaciji dejavnosti na kmetiji in povečanju prihodka, ampak pomembno obogatili v okolju ponudbo programov za zdrav življenjski slog, terapevtskih storitev, zdravstvenega turizma in delovne terapije v naravi na kmetiji.

Splošni cilji projekta vključujejo:

  • Razvoj novega tržnega produkta Velnes na kmetiji, ki bi omogočal kmetijam razširitev svoje ponudbe in dodaten zaslužek.
  • Lastnike kmetij usposobiti za razvoj novega produkta in njegovo kakovostno izvajanje za različne ciljne skupine, vključno z ranljivimi.
  • Nov produkt testirati v praksi na partnerskih kmetijah ob podpori strokovnih organizacij in v sodelovanju z društvi, ki povezujejo različne ranljive skupine.
  • Za ranljive ciljne skupine (osebe z motnjami v duševnem zdravju, invalidi, starejši nad 50 let z zmanjšano funkcijsko zmožnostjo) oblikovati program delovne terapije in rehabilitacije na kmetiji, ki bi se lahko izvajal ob prisotnosti strokovnega mentorja.
  • Razviti partnerski model s strokovnimi organizacijami in društvi na področju zdravstva, ki bi zagotovil trajnost sodelovanja po zaključku projekta.
  • Prispevati k izboljšanju življenjskega sloga lokalnega prebivalstva z dodatno ponudbo in promocijo ter inovativnim pristopom spreminjanje življenjskega sloga narediti bolj privlačen za različne starostne skupine.

jenjski slog, terapevtskih storitev, zdravstvenega turizma in delovne terapije v naravi na kmetiji.

V projektu bomo na treh kmetijah v sodelovanju s strokovnimi institucijami in društvi iz zdravstva ob aktivnem sodelovanju uporabnikov razvili nov velnes produkt in ponudbo programov ter storitev za zdrav življenjski slog, rehabilitacijo in delovno terapijo v naravi za različne ciljne skupine, vključno z ranljivimi (invalidi, osebe s težavami v duševnem zdravju, starejši), ki se bo na kmetijah ob strokovnem mentoriranju in superviziji tudi testiral.

Na dnevih odprtih vrat bodo kmetije širši javnosti in kmetijam, ki niso člani partnerstva, predstavile nove produkte in izkušnje ter rezultate projekta. Preko različnih medijev pa bo informiranje in diseminacija rezultatov potekalo ves čas projekta. Evalvacija projekta in prenos znanja in informacij o vlogi kmetij v projektu ter o novih znanjih bomo v sodelovanju s kmetijsko zbornico, strokovnimi društvi in partnerji na projektu predstavili na različnih strokovnih srečanjih in sejmih.

V različne programe in aktivnosti bomo vključili najmanj 200 udeležencev, vključno z ranljivimi ciljnimi skupinami. Najmanj 45 udeležencev bo sodelovalo v medgeneracijskih aktivnostih.

Kmetije bodo izvedle skupno najmanj 30 velnes delavnic, srečanj ali dogodkov, delovnih terapij in »rehabilitacij« v naravi/gozdu za različne ciljne skupine, vključno z ranljivimi in v sodelovanju s strokovnimi institucijami iz zdravstva in društvi razvile predlog partnerskega modela sodelovanja, ki bi zagotavljal izvajanje novih produktov, programov in storitev tudi po zaključku projekta.

Za uspešen razvoj novih programov in storitev ter njihovo izvedbo se bodo člani kmetijskih gospodarstev in zaposleni predhodno usposobili na strokovnih in praktičnih usposabljanjih

Na dnevih odprtih vrat bodo kmetije širši javnosti in kmetijam, ki niso člani partnerstva, predstavile nove produkte in izkušnje ter rezultate projekta. Preko različnih medijev pa bo informiranje in diseminacija rezultatov potekalo ves čas projekta. Evalvacija projekta in prenos znanja in informacij o vlogi kmetij v projektu ter o novih znanjih bomo v sodelovanju s kmetijsko zbornico, strokovnimi društvi in partnerji na projektu predstavili na različnih strokovnih srečanjih in sejmih.

Splošni cilji projekta vključujejo:

spletni strani Evropske komisije – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development)

spletni strani Program razvoja podeželja 2014-2020: www.program-podezelja.si/.

Leave a Reply

Medene Zgodbe Bel Logotip

MEDENE ZGODBE

Mojca Anzeljc s.p.
Suhi Vrh 49
9208 Fokovci
Slovenija

T: 041 946 190
E: info@medene-zgodbe.si

© Medene Zgodbe 2023